இந்த வார புது வெளியீடுகளாக

v) புதிய ஆரோக்கியவாழ்வு 2012 வெளிவந்து விட்டது.
v) IBS வயிரெரிதல்-வயிற்றுப் பகுதி
v)மொட்டை விழுதல்-கேள்வி பதில் பகுதி
v)மலச்சிக்கல்-கட்டுரைகள் பகுதி
v) மாதவிடாய் முடிவடைதல்/நிறுத்தம்
v)நுண்ணுயிர்  கொல்லி மருந்தும், உணவு ஏற்றுகொள்ளாமையும்–கேள்வி பதில் பகுதி
v) உடல் மெலிவதற்க்கு பயன் படுத்த கூடியன
v)சுக்கில சுரப்பி விரிவடைதல்(BHP)-Prostate gland)
v)மயிர் உதிர்வும், தைரோயிட் சுரப்பியும்